Inici Avís legal

Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest és un lloc web que l’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania i de tots els usuaris de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació així com projectar i donar a conèixer l'Ajuntament i la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l'Ajuntament o dels seus titulars legítims o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Condicions d'accés

L'accés al web, així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

Per tenir accés a la carpeta de tràmits és necessari que la persona interessada disposi d'un certificat digital.

L’Ajuntament no es fa càrrec de les irregularitats en els ordinadors personals dels usuaris.

Condicions d'ús

L’Ajuntament es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web i a adoptar, si escau i sense previ avís, les mesures que consideri convenients, per prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb la normativa que regula els sistemes d’identificació i signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a:

  • Fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l’entitat.
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers.
  • S'abstindrà de realitzar activitats adreçades a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o amb la intenció d'interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts; així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.
  • Informar immediatament a l’entitat en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital o de la clau d'accés.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. Confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l’entitat com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.
  • A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'interès de l'Ajuntament de Mollet del Vallès és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi amb la finalitat per a la qual s'ha creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho; però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L’Ajuntament no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L'Ajuntament es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

L’Ajuntament no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l’entitat.

L’Ajuntament no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L’Ajuntament no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L’entitat no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web que, en tot cas, hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment als Diaris oficials com el BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

L’Ajuntament no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

Seguretat

L'Ajuntament adverteix als usuaris que, en algunes ocasions, es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’entitat.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’entitat, contacti amb el Servei d’assessorament a l’usuari, per verificar la seva autenticitat.

Quant a l’ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin. 

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autenticació.

L'usuari autoritza a l'Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol•licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb CIF P0812300B i domicili a Pl. Major núm. 1, 08100 de Mollet del Vallès .

Aquestes dades seran tractades de conformitat amb la regulació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Totes les dades subministrades pels usuaris  no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitat

Els fitxers de dades sol·licitats en els serveis de bústies i subscripcions d'aquest lloc web no contenen dades personals, ni l'usuari ha de proporcionar-los per utilitzar les funcionalitat i eines posades a disposició. L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte en el cas que sigui la de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i estigui signada electrònicament. La informació obtinguda a través de les bústies de correu d'aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella cap efecte jurídic vinculant

L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal i seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

L’Ajuntament podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, us aconsellem que els consulteu amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

 

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès