Inici  Sobre la seu Data i hora oficial de la Seu

Data i hora oficial de la Seu

La legislació vigent en matèria d'administració electrònica assenyala que els registres electrònics es regiran, a efectes de còmput de terminis, per la data i hora oficial de la Seu Electrònica d'accés. Per això, haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la integritat i haurà de figurar visible.

La seu electrònica ha d'oferir el servei d'indicar la data i l'hora oficial als efectes previstos del requeriment legal esmentat.

Així doncs, s'indica la data i l'hora oficial a la part superior  d'aquesta seu electrònica en compliment d'aquestes disposicions, i en relació amb el Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat a l'àmbit de l'Administració Electrònica, que disposa que els sistemes o aplicacions implicats en la provisió d'un servei per via electrònica, s'han de sincronitzar amb l'hora oficial, amb una precisió i un desfasament que garanteixi la certesa dels terminis establerts en el tràmit administratiu que satisfacin.

Aquesta sincronització, tal com disposa l'apartat 2 del mateix article, es realitza amb el Reial Institut i Observatori de lArmada Espanyola de conformitat amb el que preveu sobre l'hora legal el Reial Decret 1308/1992, de 23 doctubre, pel que es declara el Laboratori del Reial Institut i Observatori de l'Armada Espanyola com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Meteorologia.

També podeu consultar el dia i hora oficial accedint a: 

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/06Hora--01QueHoraEs

 

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès