Inici  Tràmits Factura electrònica

Factura electrònica

Descripció

La factura electrònica és una modalitat de factura en què no s'utilitza el paper com a suport sinó un fitxer informàtic el qual es pot enviar telemàticament al client.

En definitiva, es tracta d'un document electrònic que conté totes les dades d'una factura tradicional i que incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació que conté.

Tal i com s'exposa a continuació es permet la presentació de factures electròniques a través de mitjans telemàtics a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus organismes municipals:

 • Fundació Municipal Joan Abelló
 • Institut Municipal d'Educació (IME)
 • Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD)

Qui ho pot demanar?

Segons l'article 4 de la llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica les següents tipus d'entitats que es relacionin amb l'Ajuntament o els seus organismes municipals estan obligades a presentar-la en format electrònic independentment del seu import i de si estan o no establertes en el territori espanyol:

 • Societats anònimes,
 • Societats de responsabilitat limitada,
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola,
 • Establiments permanents i sucursals d'activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària,
 • Unions temporals d'empreses
 • Agrupacions d'interès econòmic, Agrupacions d'interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

Aquesta obligació existeix a partir del 15 de gener de 2015.

No obstant això, qualsevol factura presentada per persones físiques i altres tipus de persones jurídiques diferents a les anteriors podrà ser presentada electrònicament a l'Ajuntamento als seus organismes municipals independentment de l'emissor i de l'import.

Les factures que es presentin en suport paper quan, en aplicació del que s'acaba d'establir, s'haurien d'haver presentat en suport electrònic, es tindran per no presentades i no iniciaran el procés de tramitació administrativa de la factura.


Documents que cal aportar

Per a accedir al servei cal aportar un fitxer de factura electrònica el qual, segons estableix la Llei 25/2013, s'haurà de presentar en format facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES. Per a major informació sobre aquest format de factura electrònica podeu consultar l'enllaç: www.facturae.es.

Entre els camps de la factura especificats en el format facturae, la factura electrònica que es presenti a l'Ajuntament o als seus organismes municipals haurà d'incorporar necessàriament emplenats els següents camps que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa i així la tramitació de la seva validació interna. 

 • El número de comada o operació comptable que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference.
 • La identificació dels òrgans administratius o codi DIR3, sota el camp AdministrativeCenter, amb la següent codificació:
Per a factures presentades a l'Ajuntament de Mollet del Vallès
- Oficina Comptable, amb valor L01081249, sota el rol Fiscal (01)
- Òrgan Gestor, amb valor L01081249, sota el rol Receptor (02)
- Unitat tramitadora, amb valor L01081249, sota el rol Pagador (03)

Per a factures presentades a la Fundació Municipal Joan Abelló
- Oficina Comptable, amb valor LA0004047, sota el rol Fiscal (01)
- Òrgan Gestor, amb valor LA0004047, sota el rol Receptor (02)
- Unitat tramitadora, amb valor LA0004047, sota el rol Pagador (03)

Per a factures presentades a l'Institut Municipal d'Educació (IME
- Oficina Comptable, amb valor LA0004049, sota el rol Fiscal (01)
- Òrgan Gestor, amb valor LA0004049, sota el rol Receptor (02)
- Unitat tramitadora, amb valor LA0004049, sota el rol Pagador (03)
 
Per a factures presentades a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD)
- Oficina Comptable, amb valor LA0004048, sota el rol Fiscal (01)
- Òrgan Gestor, amb valor LA0004048, sota el rol Receptor (02)
- Unitat tramitadora, amb valor LA0004048, sota el rol Pagador (03)
 

Sense aquesta informació, la factura serà rebutjada i, per tant, considerada com a no presentada.

Per a més informació en relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar a l'Ajuntament i com podeu generar-la consulteu el següent enllaç: https://www.aoc.cat/portal-suport/e-fact/idservei/efact/

Per altra banda, per a fer el seguiment de factures presentades electrònicament us seran requerides les següents dades de la factura:

 • Número de factura
 • Any fiscal
 • NIF/CIF de l'emissor
 • CIF del receptor
 • Import total

On es demana

A través d'internet:

 • Al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través del servei e.FACT del Consorci AOC, sense certificat digital:
  • Per a les factures adreçades a l'Ajuntament de Mollet del Vallès  enllaç
  • Per a les factures adreçades a l'Institut Municipal d'Educació enllaç.
  • Per a les factures adreçades a l'Institut Municipal de Servei als Discapacitats enllaç.
  • Per a les factures adreçades a la Fundació Joan Abelló enllaç.

A partir del moment en que el servei eFact estigui integrat tecnològicament amb el Punt General d'Entrada de l'Administració General de l'Estat, denominat FACe, els proveïdors podran, a la seva elecció, presentar les factures en aquest servei, que les remetrà automàticament al servei e-Fact.

Termini de resposta

L'enregistrament de la factura electrònica, si el seu format i el contingut és correcte, és immediat sinó el servei e.FACT o FACe us comunicarà el corresponent avís d'error. 
 
Un cop presentada la factura electrònica podreu consultar, a través del servei e.FACT o FACe, l'estat de tramitació de les factures. Els estats que s'han establert són:
 
a. Rebuda: quan la factura hagi estat registrada en el registre comptable.
b. Acceptada: quan s'hagi confirmat que la factura respon als termes acordats per al lliurament dels béns o la prestació dels serveis a que fa referència.
c. Rebutjada: quan existeixin deficiències que impedeixin l'acceptació de la factura. En aquest cas, l'Ajuntament de Mollet del Vallès contactarà amb l'empresa per els canals pertinents per requerir que es corregeixin aquestes deficiències.
d. Pagada: quan s'hagi fet efectiu el pagament de la factura. 
e. Termini per al pagament

Cost

Gratuït.

Normativa aplicable

Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic. Aquesta llei pot ser consultada a través d'aquest enllaç.


Observacions

Podeu accedir a més informació relacionada al mateix servei e.FACT. No obstant, per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació electrònica o, en general, sobre la relació telemàtica amb l'Ajuntament podeu contactar-nos a través dels següents mitjans:

Correu-e: admin.electronica@molletvalles.cat Tel. 93 571 95 00

Per a la resta de consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei e.FACT podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT:

Correu-e: efact@aoc.cat Tel. 902 013 448 - 902 013 448

Igualment, per a consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei FACe podeu adreçar-vos al responsable del servei FACe mitjançant el següent formulari de contacte en línia:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès