Inici  Avís Legal

Avís Legal

La seu electrònica és el portal web on la ciutadania pot exercir el seu dret d'accés electrònic a la informació, als serveis i als tràmits de l’Ajuntament. La seu electrònica, a més de publicar informació municipal rellevant, recull els tràmits i les gestions que es poden fer telemàticament, sense haver de desplaçar-se fins a l’Ajuntament per a realitzar-los presencialment.

La posada en funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’aprovà per Decret d'Alcaldia de data 18 de gener de 2013. La gestió, coordinació i supervisió dels continguts és competència i responsabilitat de l’àmbit de Serveis Generals.

La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb NIF P0812300B  i seu a Plaça Major 1 de Mollet del Vallès. Com a titular, l’Ajuntament en garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir.

La identificació de la seu electrònica es fa mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat digital de dispositiu segur.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l'Ajuntament i/o dels ens que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat expressament l’ús d’aquests continguts. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Condicions d'accés

L'accés al web, així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

Per tenir accés a la carpeta ciutadana és necessari que la persona interessada disposi d'un certificat digital.

Condicions d'ús

Els usuaris de la seu electrònica resten obligats a fer un ús responsable i adequat i a prendre les mesures de seguretat que garanteixin el bon ús dels serveis i informacions ofertes.

L’Ajuntament es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web i a adoptar, si escau i sense previ avís, les mesures que consideri convenients, per prevenir activitats i conductes inadequades o que posin en risc la seguretat i integritat de les informacions i serveis.

Els usuaris podran fer ús de les informacions i serveis amb les restriccions d’accés que es puguin haver establert d’acord amb la política de signatura definida o altres. D'acord amb la normativa que regula els sistemes d’identificació i signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari. En relació amb l’ús, seguretat i condicions dels sistemes d’identificació i signatura podeu consultar l’apartat sobre Certificats digitals emprats i admesos.

Responsabilitats de l'usuari

Els usuaris es comprometen a:

  • Fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l’entitat.
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers.
  • S'abstindrà de realitzar activitats adreçades a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o amb la intenció d'interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts; així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los adequadament.
  • Informar immediatament a l’entitat en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital o de la clau d'accés.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. Confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l’entitat com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.
  • A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'interès de l'Ajuntament de Mollet del Vallès és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi amb la finalitat per a la qual s'ha creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho; però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L’Ajuntament no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei, que puguin tenir a veure  amb qualsevol incidència tècnica que pugui impossibilitar el funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui.

L’Ajuntament no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L'Ajuntament es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

En cas que la seu electrònica contingui un enllaç o a una altra seu o seu associada, serà el titular d'aquesta darrera el responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació o procediments que figurin a la mateixa, sense perjudici de la deguda diligència del titular de la primera respecte de la incorporació dels continguts a la mateixa.

En cas que la seu electrònica contingui procediments i/o serveis la competència dels quals correspongui a un altre òrgan administratiu, organisme públic o entitat de dret públic vinculat o dependent, sigui de la mateixa o de diferent Administració, el titular de la competència serà responsable de la integritat, veracitat i actualització pel que fa a aquests procediments i/o serveis sens perjudici de la deguda diligència del titular de la seu electrònica respecte de la incorporació dels continguts a la mateixa.

L’Ajuntament no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l’entitat.

L’Ajuntament no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L’entitat no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web que, en tot cas, hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment als Diaris oficials com el BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa o electrònica dels quals és l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte en el cas que sigui de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i estigui signada electrònicament. La informació obtinguda a través de les bústies de correu d'aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella cap efecte jurídic vinculant.

L’Ajuntament podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, us aconsellem que els consulteu amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigor en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web. L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Seguretat

L'Ajuntament adverteix als usuaris que, en algunes ocasions, es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’entitat.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’entitat, contacteu amb el servei de suport a la gestió telemàtica (esuport@molletvalles.cat) per verificar la seva autenticitat.

Quant a l’ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin. 

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autenticació.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis. El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb CIF P0812300B i domicili a Pl. Major núm. 1, 08100 de Mollet del Vallès .

Aquestes dades seran tractades de conformitat amb la regulació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Totes les dades subministrades pels usuaris no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l'interessat i/o d'acord amb el previst en la legislació específica o en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès