Inici  Informació corporativa Interoperabilitat

Interoperabilitat

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes.

Més concretament, l'article 39.1 de l'Ordenança d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, disposa que no caldrà aportar documents que estiguin en poder de l'Administració municipal o d'altres administracions públiques o amb les quals l'Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.

Addicionalment, els articles 10.1.b) i 11.1 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusiò per mitjans electrònics del "Catàleg de dades i documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", el qual haurà d'estar disponible a la Seu electrònica municipal.

Finalment, l'article 28.2 de la recent Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que els interessats no estaran obligats a aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol administració i que, en absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques hauran de recaptar els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte. Pel que fa a l'article 53.1 apartat d) de l'esmentada llei, torna a recollir, com a dret dels interessats, el de no presentar dades i documents que ja es trobin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.

Què és el catàleg de dades i documents interoperables?

Es tracta de la relació actualitzada de totes aquelles dades i documents en poder de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i/o d'altres administracions públiques, i que l'Ajuntament pot obtenir per mitjans electrònics.

En tant que es parla de dades i documents interoperables, es fa necessari aclarir el concepte d'interoperabilitat la qual consisteix en la capacitat de les organitzacions de compartir i reutilitzar la informació de què disposen als seus sistemes d'informació i als procediments als quals donen suport.

L'accés a aquesta informació està regulat de manera que es garanteixi la seguretat, integritat i protecció plena de les dades personals que es consulten. Cada entitat estableix els mecanismes necessaris per tal de garantir que els seus empleats i empleades accedeixen a les dades i als documents que són estrictament necessaris, i que estan definits al catòleg, tenint en compte la finalitat per la qual es fa cada consulta.

En conseqüència, aquest catàleg fa efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar els documents i les dades que ja estiguin en poder de les administracions públiques. Constitueix, així, el conjunt de dades i documents que la ciutadania no caldrà que aporti quan li sigui requerit en qualsevol tràmit que realitzi a l'Ajuntament de Mollet. No obstant, la persona interessada sempre podrà revocar el consentiment tàcit que habilita l'Ajuntament a interoperar per consultar les seves dades, mitjançant la corresponent sol·licitud.

Quines són les dades i els documents interoperables?

El catàleg recull la finalitat per a la qual es fa la consulta de dades, la modalitat o tipus o subconjunts de dades que es consulten, l'organisme cedent de les dades consultades i el servei, entàs com el conjunt de dades o document electrònic amb entitat funcional o jurídica unívoca i relacionat amb un cedent.

El catàleg complet de dades i documents interoperables de l'Ajuntament de Mollet del Vallés  es pot consultar al final  d'aquest apartat.

A continuació, i per tal de facilitar-ne la interpretació de cara a la ciutadania, es relaciona el conjunt de dades i documents que no caldrà aportar en la realització de qualsevol dels tràmits que l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de persones, empreses i entitats.

 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la TGSS.
 • Ttol de família nombrosa.
 • Certificat d'inscripcó de demandant d'ocupació i de demandant d'ocupació no ocupat.
 • Certificat de períodes d'inscripció al SOC a partir de data.
 • Certificat de dades personals (inscripció al SOC i dades del NIF/DNI).
 • Informe d'alta laboral a data concreta.
 • Prestacions percebudes.
 • Import de prestacions actuals percebudes.
 • Import de prestacions percebudes per períodes.
 • Certificat de perceptor de prestacions.
 • Títol de família monoparental.
 • Acreditació de defuncions.
 • Còpia document identitat.
 • Dades bàsiques referents al grau de discapacitat.
 • Dades completes referents al grau de discapacitat.
 • Dades cadastrals d'un immoble.
 • Nivell i grau de dependència.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat.
 • Títols universitaris.
 • Títols no universitaris.
 • Dades de l'entitat jurídica.
 • Dades d'inscripció al Registre d'entitats jurídiques.
 • Dades del titular d'un vehicle.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries.
 • Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Dades de l'IRPF.
 • Certificat individual de nivell de renda.
 • Certificat de pensions públiques exemptes.
 • Certificat de renda per a prestacions socials.
 • Dades del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI).
 • Certificat acreditatiu de competències digitals ACTIC.
 • Certificat d'antecedents per delictes sexuals.
 • Certificat d'antecedents penals.
Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès