Inici  Informació corporativa Ordenances i reglaments

Informació corporativa

Disposicions normatives

Cercador

Taxes

19 publicacions
Ordenances fiscals / Taxes
2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2024
28/12/2023 11:30 - Registre de publicació

2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús públic 2024
28/12/2023 11:27 - Registre de publicació

2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús públic 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.9. Taxa de serveis funeraris 2024
28/12/2023 11:25 - Registre de publicació

2.9. Taxa de serveis funeraris 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.8. Taxa per recollida de residus municipals 2024
28/12/2023 11:24 - Registre de publicació

2.8. Taxa per recollida de residus municipals 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.7 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua, hidrocarburs, telecomunicacions i similars 2024
28/12/2023 11:22 - Registre de publicació

2.7 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua, hidrocarburs, telecomunicacions i similars 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.5 Taxa prestació serveis intervenció administrativa activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia i controls posteriors inici activitats, controls periòdics i revisions periòdiques 2024
28/12/2023 11:19 - Registre de publicació

2.5 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.4. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 2024
28/12/2023 11:10 - Registre de publicació

2.4. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.3 Taxa per la llicència d'autotaxis 2024
28/12/2023 11:09 - Registre de publicació

2.3 Taxa per la llicència d'autotaxis 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.2 Taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, o volada de la via pública a favor d’empreses titulars de xarxes destinades a serveis de telefonia mòbil 2024
28/12/2023 11:07 - Registre de publicació

2.2 Taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, o volada de la via pública a favor d’empreses titulars de xarxes destinades a serveis de telefonia mòbil 2024

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès